Konkurs Literacki

KONKURS LITERACKI

Regulamin konkursu

Komitet Organizacyjny Śląskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego
w Katowicach w składzie: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam
Dignam", Centrum Zdrowia Psychicznego "Feniks", Oddział Dzienny Psychiatryczny Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Ostoja", ogłasza
I Konkurs Literacki.

Celami konkursu jest:
1. Promowanie sztuki osób po przebytych kryzysach psychicznych
2. Potrzeba wymiany doświadczeń twórczych autorów z różnych środowisk.
3. Potrzeba obcowania z literaturą, mówiącą o ważnych problemach społecznych

Konkurs literacki obejmuje obszar województwa śląskiego.

Organizatorzy zapraszają osoby po przebytych kryzysach psychicznych do składania prac
w 2 kategoriach:
1. POEZJA
2. PROZA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na wskazany poniżej adres 2 utworów poetyckich lub
jednego krótkiego utworu prozatorskiego o tematyce dowolnej. W kategorii prozy maks.
objętość do 5 stron maszynopisu.

Nadesłane utwory oceniać będzie jury, powołane przez organizatora.
Ważnym owocem konkursu będzie wydany tomik pokonkursowy, w którym zostaną zaprezentowane
utwory laureatów i niektórych uczestników konkursu.
O wyborze wierszy do tomiku zadecyduje skład jury. Ponadto przewidziane są 3 nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III
miejsca. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród.

Podsumowanie konkursu, odbędzie podczas Śląskich Obchodów Międzynarodowego Dnia
Zdrowia Psychicznego 2016. O wynikach konkursu, a także miejscu uroczystości wręczenia
nagród uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Termin nadsyłania prac upłynie 31 lipca 2016 r. Liczy się data stempla pocztowego. Wszystkie
utwory napisane na maszynie lub komputerze należy przesyłać na adres:
Zespół Leczenia Środowiskowego
Centrum Psychiatrii w Katowicach,
ul. Korczaka 27,
40-340 Katowice, koniecznie z dopiskiem na kopercie: KONKURS
Lub drogą elektroniczną na adres: konkursliteracki2016@gmail.com
Do koperty z utworami lub w mailu należy dołączyć dane kontaktowe autora: imię, nazwisko,
adres, a także nr telefonu, opcjonalnie - adres e-mail.
Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Kaziród, e-mail: konkursliteracki2016@gmail.com